Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Başkanlığımız

24.12.2005 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

5436 sayılı kanunun 15'nci maddesi ile Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 31.12.2005 tarihi itibariyle kapatılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

01.01.2006 tarihinde faaliyete geçen Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ve 18.02.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın görevleri, ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

 

Özetle; Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:
 

a) Stratejik yönetim ve planlama

     1) Misyon belirleme

     2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma

     3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme
 

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme

c) Yönetim bilgi sistemi

d) Malî hizmetler

     1) Bütçe ve performans programı

     2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama

     3) İç kontrol

 

İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim  yöneticisi tarafından yerine getirilir.