Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Misyon ve Vizyon

Misyon
 

Üniversitemizde yasal mevzuata uygun faaliyet göstermek; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerini etkin ve verimli şekilde kullanmak; mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek; karar oluşturma, izleme ve değerlendirilmede kontrol ve denetim faaliyetlerini risk analizlerine göre oluşturarak önlemler almak gibi ilkelerle iç kontrol sistemlerini oluşturmak ve geliştirmektir.

Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir.  

Üniversitemizin mali hizmetlerini mükemmeliyete ulaştırmak için; saydamlık, tutarlılık, hesap verebilirlik ilkelerinden hareketle orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idare bütçesini hazırlamak ve  faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek, muhasebe hizmetlerini sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütmek, iç kontrol ve ön malî kontrol sisteminin kurulup işletilmesini sağlayarak  mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda aktif rol üstlenen ve sürekli gelişen bir Daire Başkanlığı olmaktır.


Vizyon

 

Alanında uzmanlaşmış personeliyle paydaşlarına hizmet sunan, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktır.